ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ്‌ പിക്ചേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കി
ഒരു ബലി പെരുന്നാൾ കൂടി ...

ഏവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ
ബലി പെരുന്നാൾ ആശംസകള്‍

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....