കമലാസുരയ്യയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചെറു കഥ

ഞാന്‍ നെറ്റിത്തടം എന്ന വാക്ക് വികിക്ഷ്നരിയില്‍ ഒന്ന് തിരഞ്ഞതിന്റെ ഫലം നോക്കൂ ..

The moment a brave elephant mum shakes a vicious crocodile off her trunk
These dramatic pictures show a clash of the titans as a protective elephant mum and a ferocious crocodile get in an epic tug of war in Zambia .

The female elephant and her baby were drinking from the Luangwa River in the South Luangwa National Park when they were attacked.

Leaping out of the murky waters a vicious crocodile bit down on the female's trunk.


ATTACK: The crocodile sprung from the water as a baby elephant and its mum were having a drink from the river


The baby elephant went to hide behind mum as the croc attackedThe elephant was brought to her knees as the crocodile thrashed around


The elephant managed to turn away from the water even the croc was trying to pull her in


With her baby safely on the far side, the mum stepped away from the water with the croc still clamped on


The mighty elephant dragged the crocodile all the way out of the water as she walked away


Despite the unwanted appendage, she and her baby broke into a run


FREE: Water gushes from the mum's trunk as she finally shakes the croc, with her baby momentarily tripping over the predator before the pair made off safely

By Daily Mail Reporter
Last updated at 4:14 PM on 18th November 2010


About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....