"നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്.. ഞാന്‍ നിന്നെ എന്റെ സഹൊദരന്‍ ആയിട്ടേ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു."


1 comments:

ഓഫ് ടോപ്പിക്കാണ്, ക്ഷമിക്കണം.
ബ്ലോഗില്‍ എങ്ങനാ 96.7 റേഡിയോ വിഡ്ജറ്റ് ഇട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് തരുമോ ?

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....