ഇന്നലെ ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടി..
ഒരു പാട് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായതിനാലാണോ..
ഞാന്‍ കുറച്ച് പാടു പെട്ടു...
ബലൂണും ഞാനും...

0 comments:

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....