നിന്റെ സ്നേഹസ്പര്‍ശനമില്ലാതെ..
നിന്റെ തേന്‍മൊഴിയില്ലാതെ..
നിന്റെ ചിരിമുത്തുകളില്ലാതെ..
ഞാന്‍ ഞാനല്ലാതെയാകുന്നു..
നീ എന്റെ പൊന്നല്ലെ !

0 comments:

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....